Gargoris y habidis sanchez drago pdf

Posted by admin on in Class

Aquest article tracta sobre el filòsof i escriptor. Beatificació servent de Déu amb procés de beatificació iniciat el s. XX se n’ha reiniciat gargoris y habidis sanchez drago pdf procés de beatificació.

Destaca, juntament amb l’autor del Llibre dels fets, per la seva producció literària en llengua catalana i és considerat el primer autor a fer servir una llengua vulgar per fer arribar millor a la gent els coneixements filosòfics, teològics i místics. Les dades sobre la vida de Ramon Llull són abundants a partir dels seus trenta anys, però no tant en el seu període de joventut. Sobre aquest canemàs, de veracitat contrastada, moltes obres del mateix Llull donen un gran nombre de referències biogràfiques. També els seus deixebles i coetanis en parlen sovint, i així mateix es disposa d’un seguit de referències documentals burocràtiques que completen la informació disponible sobre el seu periple vital. Llull va néixer a la ciutat de Palma, poc després de la Conquesta de Mallorca, en una data incerta situada entre 1232 i 1233. Era fill de Ramon Amat Llull i Isabel d’Erill, una família barcelonina acomodada que pertanyia bé al patriciat urbà o bé a la petita noblesa catalana.

Ramon Amat Llull havia obtingut diversos béns assignats a títol personal per Jaume I en el Llibre del Repartiment de Mallorca, cosa que assenyala la seva participació destacada en la conquesta, que tant podria haver estat militar com financera. La carrera palatina de Ramon es troba documentada entorn de la cort que formà el futur Jaume II de Mallorca, a partir de la seva designació com a hereu del Regne de Mallorca el 1256, en la qual ocupà el càrrec de Senescal de la taula, o cap de l’administració cortesana. En els mateixos anys, en concret el 1257, es va casar amb la jove Blanca Picany, amb qui va tenir dos fills: Domènec i Magdalena. A diferència de la seva etapa religiosa, els primers anys de Ramon són escassos en notícies.

Ell mateix no s’hi referirà gaire en les seves obres, però les breus pinzellades que en dóna retraten un cortesà llicenciós i poeta trobadoresc, d’obra no conservada, en un territori de frontera, cruïlla de les cultures cristiana, àrab i jueva. Ramon, senescal de la taula del rei de Mallorca, encara jove i afeccionat a compondre vanes cançons, dictats i altres follies d’aquest món, estava assegut una nit vora el seu llit, disposat a compondre i escriure en llur vulgar una cançó sobre certa dona a qui aleshores amava amb fatu amor. Finalitzat el llibre, tornà a Randa, on visqué com ermità a una cova per espai de quatre mesos. L’eremitisme constituirà per Llull un ideal de perfecció que serà una constant en la seva obra. Coronació a Mallorca de Jaume II, protector i mecenes de Ramon Llull.

Montpeller, per tal d’interessar-se per la seva obra, possiblement preocupat per l’ortodòxia d’uns textos religiosos escrits per un antic trobador dissolut, i encomanà al teòleg franciscà fra Bertran Berenguer l’examen dels seus llibres. Aquest examen positiu va permetre a Llull plantejar amb èxit a l’infant el seu projecte, sense precedents, de crear centres d’aprenentatge de llengües per a missioners que poguessin dedicar-se a la conversió dels infidels. Durant l’estada de Llull a Montpeller va escriure i llegir en públic l’Art demostrativa. Després del seu trasllat i residència a Montpeller, va iniciar un periple que el va mantenir apartat de Mallorca la resta de la seva vida, llevat de curtes estades. En aquest període no documentat, hipotèticament hauria visitat “terra d’infidels” per tal de conèixer de primera mà la cultura i característiques dels pobles que volia evangelitzar. Primer viatge a Roma, París, Gènova, Nàpols. Nous contactes diplomàtics a Roma i París amb el nou papa i amb el rei de França.