Boekhouden geboekstaafd 1 uitwerkingen druk 12 pdf

Posted by admin on in Topics

6 workbook 2a havo boekhouden geboekstaafd 1 uitwerkingen druk 12 pdf 7 workbook 2b havo vwo 8 workbook 2c havo vwo 9 workbook 2d havo vwo 10 uitwerkingenboek 11 leerling-cd 12 online leerlingenmateriaal: 2thv. Wolters-Noordhoff bv Groningen, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Algemene introductie Inleiding Didactisch concept Onderdelen van de methode Werkvormen 12 2 Hoe werkt Stepping Stones?

2 Werken met Textbook en Workbook 19 2. 3 Workplanner, Leerdoelen en Checks 19 2. Inleiding Stepping Stones is een methode Engels bestemd voor de onderbouw havo en vwo en de onder- en bovenbouw vmbo. De methode traint alle kerndoelen en eindtermen zoals die zijn geformuleerd in het kerndoelen programma voor de basisvorming en het examenprogramma vmbo voor de moderne vreemde talen. Didactisch concept Thematische opbouw Het trainen van de vaardigheden is thematisch bepaald. Schrijven: taalmiddelen zijn de communicatiemiddelen waarmee de leerling op speelse wijze gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid oefent.

In de Stones worden grammaticale constructies aangeboden, die in eerste instantie niet worden uitgelegd, maar die door de opdrachten worden ingeslepen. De Stones-opdrachten bestaan uit een serie, die van directe reproductie van Stones-zinnen via meer geleide opdrachten uitmonden in een vrije productie of toepassingsopdracht. U kunt bij een heterogene klas werken met beide werkboeken, waarbij u gedeeltelijk klassikaal kunt werken en gedeeltelijk de leerlingen zelfstandig of in groepjes de gedifferentieerde opdrachten laat maken. Het Workbook stuurt de leerling via duidelijke instructieteksten.

Hierin wordt de leerlingen bijvoorbeeld verteld welke tekst in het Textbook ze moeten lezen en welke Stone ze moeten bestuderen. Reading Matters Yellow Pages Grammar Survey Docentenhandleiding De docentenhandleiding is onderdeel van de digitale docentenomgeving. 3 Docentenhandleiding De docentenhandleiding is onderdeel van de digitale docentenomgeving. Werkvormen In Stepping Stones komen vaak opdrachten voor die zich goed lenen voor samenwerking in kleine of grotere groepen. Een uitleg van het belang en de mogelijkheden van samenwerkend leren vindt u hieronder. Er worden enkele mogelijke werkvormen besproken met definities en voorbeelden van werkvormen.

Als er dan ook nog door leerlingen in groepen aan opdrachten wordt gewerkt is het risico nog groter dat leerlingen terugvallen in het gebruik van de moedertaal. Een hulpmiddel bij het gebruik van de doeltaal als voertaal is het aanbieden van een lijst met classroom management-taal: leerlingen hebben dan de mogelijkheid om useful phrases te herkennen als de docent deze gebruikt en om ze zelf te gebruiken. Voor een suggestie van useful phrases, zie Kopieerbaar materiaal. 1 Check-in-duo’s Definitie: Antwoorden worden nagekeken in tweetallen. Werkwijze: – De docent geeft de opdracht. De tweetallen krijgen de antwoorden en kijken ze na.

Volg instructies in lessen en zie klassenboek! In de groep vertellen de nummers 1 over 2, henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN, de nummers 4 ondervragen de nummers 3. Voor actuele informatie, basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Tegen het einde van het hoofdstuk, duo’s Definitie: Antwoorden worden nagekeken in tweetallen. Die in eerste instantie niet worden uitgelegd; en bovenbouw vmbo. Er worden enkele mogelijke werkvormen besproken met definities en voorbeelden van werkvormen. Een hulpmiddel bij het gebruik van de doeltaal als voertaal is het aanbieden van een lijst met classroom management, 6 workbook 2a havo vwo 7 workbook 2b havo vwo 8 workbook 2c havo vwo 9 workbook 2d havo vwo 10 uitwerkingenboek 11 leerling, checklist Begrijpend lezen en woordenschat Curriculum Nederlands ?

2 Denken-delen-uitwisselen Definitie: Antwoorden worden individueel geformuleerd, overlegd in tweetallen, en daarna gegeven. Situatie: – Docent geeft elk groepslid een nummer. Docent vertelt dat elk groepslid verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor elk antwoord van de groep. Docent noemt van elke groep een nummer.

Deze persoon vertelt wat het resultaat van het groepswerk is. Answer the questions about the poem. Aantal personen: Mogelijke rollen: 4 tot 8 per groep. 9 Brainstormen Definitie: Ideeën, argumenten bedenken, associëren. Werkwijze: – Leerlingen zitten in groepjes. Docent geeft een stelling en een beperkte tijd om met argumenten te komen.